Privacy-statement Autismebewust

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Autismebewust van groot belang. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Autismebewust is verwerkingsverantwoordelijke. Dit houdt in dat Autismebewust de doeleinden en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zelf bepaalt en dat Autismebewust verantwoordelijk is voor de naleving van de regelgeving hierover. Autismebewust is een initiatief van Mariël Hoefkens en Ad van Korven en valt onder verantwoordelijkheid van Tripode, gevestigd te Diessen, Van der Lindenstraat 14, Kamer van Koophandel-nummer 88745562

 

Waarom verwerkt Autismebewust uw persoonsgegevens?

Als u via onze website informatie aanvraagt, een vraag stelt of een suggestie doet, zich aanmeldt voor de Coalitie voor Autisme, een product besteld via onze website of telefonisch contact met ons opneemt registreren wij persoonsgegevens van u. Autismebewust verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Autismebewust verwerkt alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens. De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door Autismebewust

  • om contact met u te kunnen opnemen;
  • om u informatie te sturen;
  • om uw bestelde producten toe te kunnen sturen;
  • om contact te kunnen leggen met onze samenwerkingspartners.

 

Wij proberen in onze communicatie rekening te houden met uw voorkeuren.

 

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

Volgens de wetgeving mag Autismebewust alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. Autismebewust hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

  • na verkregen toestemming van betrokkenen;
  • in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
  • om de wet AVG na te leven

 

Website en Cookies

Wij maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt.

U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor uw gebruik van de website.

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

Autismebewust heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

Uitwisseling van persoonsgegevens

  • Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voor zover er geen sprake is van uw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst of afspraken tussen u en Autismebewust.
  • Autismebewust zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden.

 

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn.

 

Bewaren van persoonsgegevens

Autismebewust bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

 

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Uw verzoek rondom privacy of vragen over uw privacy kunt u doorgeven via een formulier op onze website. Dit formulier vindt u hier

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord. U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Wilt u meer weten over de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens?
Kijk op wetten.overheid.nl.

 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement.
Check daarom regelmatig het Privacy Statement voor een update van ons privacybeleid.

 

Laatste update: 2 januari 2023